பல்கலைக்கழக ஆய்வேடு

பெண்கள் சொல்லும் கதைகள் - பன்முக ஆய்வு (ஆய்வாளர் : தி. முத்துலெட்சுமி ) எனும் தலைப்பில், ஆய்வாளர் முனைவர் தி. முத்துலெட்சுமி அவர்கள் அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத்தில் 2007 ஆம் ஆண்டு நெறியாளர் முனைவர் பி. பகவதி அவர்கள் மேற்பார்வையில் நாட்டுப்புறவியல் என்ற வகைமையில் ஆய்வேட்டினைச் சமர்ப்பித்துள்ளார்.

கல்லூரி ஆய்வேடு

மகளிர் இதழ்களில் வெளிப்படும் நவீன பெண்மைக் கேட்பாடு எனும் தலைப்பில், ஆய்வாளர் முனைவர் க.இராமலட்சுமி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்திற்கு உட்பட்ட அரசர் கல்லூரியில் 2004 ஆம் ஆண்டு நெறியாளர் முனைவர் பெ. சுபாசு சந்திரபோசு அவர்கள் மேற்பார்வையில் இதழியல் என்ற வகைமையில் ஆய்வேட்டினைச் சமர்ப்பித்துள்ளார்.

நிறுவன ஆய்வேடு

தகடூர் நாட்டார் வழக்காறுகளில் பெண்கள் எனும் தலைப்பில், ஆய்வாளர் முனைவர் டி. எஸ். புஷ்பலதா அவர்கள் உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் எனும் நிறுவனத்தில் 2007 ஆம் ஆண்டு நெறியாளர் முனைவர் தி. மகாலட்சுமி அவர்கள் மேற்பார்வையில் ஆய்வேட்டினைச் சமர்ப்பித்துள்ளார்.

மாதிரி ஆய்வேடுகள்
தமிழ் இலக்கியத்தில் வழக்கும் தீர்ப்பும்

தமிழ் இலக்கியத்தில் வழக்கும் தீர்ப்பும் - பெரியார் பல்கலைக்கழக முனைவர் (பிஎச்.டி) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பட்ட ஆய்வேடு ஆய்வாளர் சி.சந்திரன்

பதிவிறக்கம்
நச்சினார்க்கினியர் உரைகளில் வைதிகக் கூறுகள்

க. பாலசுப்ரமணியன் அவர்களால் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கப் பட்ட முனைவர் பட்ட ஆய்வேடு

பதிவிறக்கம்