பல்கலைக்கழக ஆய்வேடு

நாகூர் ஆண்டவர் மீது பாடப்பட்ட இசுலாமியக் காப்பியங்கள் எனும் தலைப்பில், ஆய்வாளர் முனைவர் அப்துல் கரீம் அவர்கள் சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தில் 1980 ஆம் ஆண்டு நெறியாளர் முனைவர் மா. இராமலிங்கம் அவர்கள் மேற்பார்வையில் காப்பியங்கள் என்ற வகைமையில் ஆய்வேட்டினைச் சமர்ப்பித்துள்ளார்.

கல்லூரி ஆய்வேடு

திட்டூர்த் தேசிகரின் படைப்புகளில் சமுதாய உணர்வுகள் எனும் தலைப்பில், ஆய்வாளர் முனைவர் த.ஏஞ்சல் குளோரிபாய் மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்திற்கு உட்பட்ட ஸ்காட் கிறித்தவக் கல்லூரி (தன்னாட்சி).யில் 2007 ஆம் ஆண்டு நெறியாளர் முனைவர் என். ஸ்டீபன்சாம் அவர்கள் மேற்பார்வையில் படைப்பிலக்கியம் என்ற வகைமையில் ஆய்வேட்டினைச் சமர்ப்பித்துள்ளார்.

நிறுவன ஆய்வேடு

இசைமேதை டாக்டர் எஸ். இராமநாதன் எனும் தலைப்பில், ஆய்வாளர் முனைவர் என். பாரதி அவர்கள் ஸ்ரீ ஸத்குரு ஸங்கீத வித்யாலயம் எனும் நிறுவனத்தில் 2008 ஆம் ஆண்டு நெறியாளர் முனைவர் லதா வர்மா அவர்கள் மேற்பார்வையில் ஆய்வேட்டினைச் சமர்ப்பித்துள்ளார்.

மாதிரி ஆய்வேடுகள்
தமிழ் இலக்கியத்தில் வழக்கும் தீர்ப்பும்

தமிழ் இலக்கியத்தில் வழக்கும் தீர்ப்பும் - பெரியார் பல்கலைக்கழக முனைவர் (பிஎச்.டி) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பட்ட ஆய்வேடு ஆய்வாளர் சி.சந்திரன்

பதிவிறக்கம்
நச்சினார்க்கினியர் உரைகளில் வைதிகக் கூறுகள்

க. பாலசுப்ரமணியன் அவர்களால் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கப் பட்ட முனைவர் பட்ட ஆய்வேடு

பதிவிறக்கம்