பல்கலைக்கழக ஆய்வேடு

புலவர் குழந்தையின் தொல்காப்பியப் பொருளதிகார உரைத்திறன் எனும் தலைப்பில், ஆய்வாளர் முனைவர் ந. ஆறுமுகம் அவர்கள் அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத்தில் 2006 ஆம் ஆண்டு நெறியாளர் முனைவர் துரை. பட்டாபிரான் அவர்கள் மேற்பார்வையில் உரையாசிரியர்கள் என்ற வகைமையில் ஆய்வேட்டினைச் சமர்ப்பித்துள்ளார்.

கல்லூரி ஆய்வேடு

கவியரசு வைரமுத்தின் புதினங்களில் மனித நேயம் எனும் தலைப்பில், ஆய்வாளர் முனைவர் பெ .கண்ணன் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்திற்கு உட்பட்ட அ. வீரையாவாண்டையார் நினைவு திருபுட்பம் கல்லூரி(தன்னாட்சி)யில் 2006 ஆம் ஆண்டு நெறியாளர் முனைவர் ஆத .முத்தையா அவர்கள் மேற்பார்வையில் இக்காலஇலக்கியங்கள் என்ற வகைமையில் ஆய்வேட்டினைச் சமர்ப்பித்துள்ளார்.

நிறுவன ஆய்வேடு

தமிழ்ச் சமூக உருவாக்கமும் சங்க இலக்கியமும் எனும் தலைப்பில், ஆய்வாளர் முனைவர் ச. லோகேஷ் அவர்கள் உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் எனும் நிறுவனத்தில் 2014 ஆம் ஆண்டு நெறியாளர் முனைவர் தி. மகாலட்சுமி அவர்கள் மேற்பார்வையில் ஆய்வேட்டினைச் சமர்ப்பித்துள்ளார்.

மாதிரி ஆய்வேடுகள்
தமிழ் இலக்கியத்தில் வழக்கும் தீர்ப்பும்

தமிழ் இலக்கியத்தில் வழக்கும் தீர்ப்பும் - பெரியார் பல்கலைக்கழக முனைவர் (பிஎச்.டி) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பட்ட ஆய்வேடு ஆய்வாளர் சி.சந்திரன்

பதிவிறக்கம்
நச்சினார்க்கினியர் உரைகளில் வைதிகக் கூறுகள்

க. பாலசுப்ரமணியன் அவர்களால் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கப் பட்ட முனைவர் பட்ட ஆய்வேடு

பதிவிறக்கம்