பல்கலைக்கழக ஆய்வேடு

Amuktamalyata and Andal A Study எனும் தலைப்பில், ஆய்வாளர் முனைவர் ஜி. வில்லிபாய் அவர்கள் திருவேங்கடவன் பல்கலைக்கழகத்தில் 1966 ஆம் ஆண்டு நெறியாளர் முனைவர் பெயர் இல்லை - தி.வே.ப அவர்கள் மேற்பார்வையில் ஒப்பாய்வு என்ற வகைமையில் ஆய்வேட்டினைச் சமர்ப்பித்துள்ளார்.

கல்லூரி ஆய்வேடு

மானாமதுரை வட்டார வாய்மொழிப் பாடல்களும் சமூகப் பண்பாட்டுக் கூறுகளும். எனும் தலைப்பில், ஆய்வாளர் முனைவர் சி. சுமதி மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்திற்கு உட்பட்ட செந்தமிழ்ககல்லூரியில் 2009 ஆம் ஆண்டு நெறியாளர் முனைவர் அவர்கள் மேற்பார்வையில் நாட்டுப்புறவியல் என்ற வகைமையில் ஆய்வேட்டினைச் சமர்ப்பித்துள்ளார்.

நிறுவன ஆய்வேடு

தகடூர் நாட்டார் வழக்காறுகளில் பெண்கள் எனும் தலைப்பில், ஆய்வாளர் முனைவர் டி. எஸ். புஷ்பலதா அவர்கள் உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் எனும் நிறுவனத்தில் 2007 ஆம் ஆண்டு நெறியாளர் முனைவர் தி. மகாலட்சுமி அவர்கள் மேற்பார்வையில் ஆய்வேட்டினைச் சமர்ப்பித்துள்ளார்.

மாதிரி ஆய்வேடுகள்
தமிழ் இலக்கியத்தில் வழக்கும் தீர்ப்பும்

தமிழ் இலக்கியத்தில் வழக்கும் தீர்ப்பும் - பெரியார் பல்கலைக்கழக முனைவர் (பிஎச்.டி) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பட்ட ஆய்வேடு ஆய்வாளர் சி.சந்திரன்

பதிவிறக்கம்
நச்சினார்க்கினியர் உரைகளில் வைதிகக் கூறுகள்

க. பாலசுப்ரமணியன் அவர்களால் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கப் பட்ட முனைவர் பட்ட ஆய்வேடு

பதிவிறக்கம்