பல்கலைக்கழக ஆய்வேடு

உரையாசிரியர்களின் உரைகளில் இலக்கணப் பயன்பாடு எனும் தலைப்பில், ஆய்வாளர் முனைவர் ஆ. சோமசுந்தரம் அவர்கள் மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தில் 2009 ஆம் ஆண்டு நெறியாளர் முனைவர் தூ. சேதுபாண்டியன்( அஞ்சல் வழி) அவர்கள் மேற்பார்வையில் உரையாசிரியர்கள் என்ற வகைமையில் ஆய்வேட்டினைச் சமர்ப்பித்துள்ளார்.

கல்லூரி ஆய்வேடு

கன்னியாகுமரி மாவட்ட தொழில் சார்ந்த சடங்குகள் - ஓர் ஆய்வு எனும் தலைப்பில், ஆய்வாளர் முனைவர் வே. கிறிஸ்டல் மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்திற்கு உட்பட்ட ராணி அண்ணா அரசு மகளிர் கல்லூரியில் 2009 ஆம் ஆண்டு நெறியாளர் முனைவர் இரா. சு. சுகிர்தாபஸ்மத் அவர்கள் மேற்பார்வையில் நாட்டுப்புறவியல் என்ற வகைமையில் ஆய்வேட்டினைச் சமர்ப்பித்துள்ளார்.

நிறுவன ஆய்வேடு

நிர்மலா சுரேஷ் கவிதைகளில் பெண்ணியம் எனும் தலைப்பில், ஆய்வாளர் முனைவர் வத்சலா மரிய தெரசா அவர்கள் உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் எனும் நிறுவனத்தில் 2010 ஆம் ஆண்டு நெறியாளர் முனைவர் தி. மகாலட்சுமி அவர்கள் மேற்பார்வையில் ஆய்வேட்டினைச் சமர்ப்பித்துள்ளார்.

மாதிரி ஆய்வேடுகள்
தமிழ் இலக்கியத்தில் வழக்கும் தீர்ப்பும்

தமிழ் இலக்கியத்தில் வழக்கும் தீர்ப்பும் - பெரியார் பல்கலைக்கழக முனைவர் (பிஎச்.டி) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பட்ட ஆய்வேடு ஆய்வாளர் சி.சந்திரன்

பதிவிறக்கம்
நச்சினார்க்கினியர் உரைகளில் வைதிகக் கூறுகள்

க. பாலசுப்ரமணியன் அவர்களால் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கப் பட்ட முனைவர் பட்ட ஆய்வேடு

பதிவிறக்கம்