பல்கலைக்கழக ஆய்வேடு

வள்ளலாரின் மாலை இலக்கியங்கள் எனும் தலைப்பில், ஆய்வாளர் முனைவர் வெ. சுந்தரம் (சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்) அவர்கள் சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தில் 2004 ஆம் ஆண்டு நெறியாளர் முனைவர் அரங்க. இராமலிங்கம் அவர்கள் மேற்பார்வையில் சமயம் என்ற வகைமையில் ஆய்வேட்டினைச் சமர்ப்பித்துள்ளார்.

கல்லூரி ஆய்வேடு

காப்பியங்களில் சமண பௌத்த வாதங்களும் மறுப்பும் எனும் தலைப்பில், ஆய்வாளர் முனைவர் பி. கே. இளையராஜா மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்திற்கு உட்பட்ட தியாகராசர்கல்லூரியில் 2009 ஆம் ஆண்டு நெறியாளர் முனைவர் கு. ஞானசம்பந்தன் அவர்கள் மேற்பார்வையில் சமயம் என்ற வகைமையில் ஆய்வேட்டினைச் சமர்ப்பித்துள்ளார்.

நிறுவன ஆய்வேடு

இசைமேதை டாக்டர் எஸ். இராமநாதன் எனும் தலைப்பில், ஆய்வாளர் முனைவர் என். பாரதி அவர்கள் ஸ்ரீ ஸத்குரு ஸங்கீத வித்யாலயம் எனும் நிறுவனத்தில் 2008 ஆம் ஆண்டு நெறியாளர் முனைவர் லதா வர்மா அவர்கள் மேற்பார்வையில் ஆய்வேட்டினைச் சமர்ப்பித்துள்ளார்.

மாதிரி ஆய்வேடுகள்
தமிழ் இலக்கியத்தில் வழக்கும் தீர்ப்பும்

தமிழ் இலக்கியத்தில் வழக்கும் தீர்ப்பும் - பெரியார் பல்கலைக்கழக முனைவர் (பிஎச்.டி) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பட்ட ஆய்வேடு ஆய்வாளர் சி.சந்திரன்

பதிவிறக்கம்
நச்சினார்க்கினியர் உரைகளில் வைதிகக் கூறுகள்

க. பாலசுப்ரமணியன் அவர்களால் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கப் பட்ட முனைவர் பட்ட ஆய்வேடு

பதிவிறக்கம்