பல்கலைக்கழக ஆய்வேடு

Descriptive grammar of choolamani with Index எனும் தலைப்பில், ஆய்வாளர் முனைவர் எம். தேவபிரசன்ன லட்சுமி அவர்கள் அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத்தில் 1983 ஆம் ஆண்டு நெறியாளர் முனைவர் கே. குற்றாலம் பிள்ளை அவர்கள் மேற்பார்வையில் இலக்கணம் என்ற வகைமையில் ஆய்வேட்டினைச் சமர்ப்பித்துள்ளார்.

கல்லூரி ஆய்வேடு

‘சோ’ இராமசாமி நாடகங்கள் - ஒரு திறனாய்வு எனும் தலைப்பில், ஆய்வாளர் முனைவர் மா. சிவபாக்கியம் மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்திற்கு உட்பட்ட ஆதித்தனார் கல்லூரி.யில் 2002 ஆம் ஆண்டு நெறியாளர் முனைவர் பெ. சுயம்பு அவர்கள் மேற்பார்வையில் இக்காலஇலக்கியங்கள் என்ற வகைமையில் ஆய்வேட்டினைச் சமர்ப்பித்துள்ளார்.

நிறுவன ஆய்வேடு

நிர்மலா சுரேஷ் கவிதைகளில் பெண்ணியம் எனும் தலைப்பில், ஆய்வாளர் முனைவர் வத்சலா மரிய தெரசா அவர்கள் உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் எனும் நிறுவனத்தில் 2010 ஆம் ஆண்டு நெறியாளர் முனைவர் தி. மகாலட்சுமி அவர்கள் மேற்பார்வையில் ஆய்வேட்டினைச் சமர்ப்பித்துள்ளார்.

மாதிரி ஆய்வேடுகள்
தமிழ் இலக்கியத்தில் வழக்கும் தீர்ப்பும்

தமிழ் இலக்கியத்தில் வழக்கும் தீர்ப்பும் - பெரியார் பல்கலைக்கழக முனைவர் (பிஎச்.டி) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பட்ட ஆய்வேடு ஆய்வாளர் சி.சந்திரன்

பதிவிறக்கம்
நச்சினார்க்கினியர் உரைகளில் வைதிகக் கூறுகள்

க. பாலசுப்ரமணியன் அவர்களால் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கப் பட்ட முனைவர் பட்ட ஆய்வேடு

பதிவிறக்கம்