பல்கலைக்கழக ஆய்வேடு

வள்ளலார் காட்டும் மெய்ப்பொருளியல் சிந்தனைகள் (ஆறாம் திருமுறை மட்டும்) எனும் தலைப்பில், ஆய்வாளர் முனைவர் கோ. தங்கையன் அவர்கள் அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத்தில் 2002 ஆம் ஆண்டு நெறியாளர் முனைவர் க. தியாகராசன் அவர்கள் மேற்பார்வையில் சமயம் என்ற வகைமையில் ஆய்வேட்டினைச் சமர்ப்பித்துள்ளார்.

கல்லூரி ஆய்வேடு

மறை அருவி காலாண்டிதழில் விடுதலை இறையியல் (1987 – 1997) எனும் தலைப்பில், ஆய்வாளர் முனைவர் இ. அமல்ராஜ் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்திற்கு உட்பட்ட புனித வளனார்கல்லூரியில் 2000 ஆம் ஆண்டு நெறியாளர் முனைவர் கா. கலிய பெருமாள் அவர்கள் மேற்பார்வையில் இதழியல் என்ற வகைமையில் ஆய்வேட்டினைச் சமர்ப்பித்துள்ளார்.

நிறுவன ஆய்வேடு

இலட்சுமியின் நாவல்கள் - ஒரு பார்வை எனும் தலைப்பில், ஆய்வாளர் முனைவர் சு. தர்மராஜ் அவர்கள் கல்வியல் மேம்பாட்டு நிறுவனம் எனும் நிறுவனத்தில் 2007 ஆம் ஆண்டு நெறியாளர் முனைவர் எஸ். வஜ்ரவேலு அவர்கள் மேற்பார்வையில் ஆய்வேட்டினைச் சமர்ப்பித்துள்ளார்.

மாதிரி ஆய்வேடுகள்
தமிழ் இலக்கியத்தில் வழக்கும் தீர்ப்பும்

தமிழ் இலக்கியத்தில் வழக்கும் தீர்ப்பும் - பெரியார் பல்கலைக்கழக முனைவர் (பிஎச்.டி) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பட்ட ஆய்வேடு ஆய்வாளர் சி.சந்திரன்

பதிவிறக்கம்
நச்சினார்க்கினியர் உரைகளில் வைதிகக் கூறுகள்

க. பாலசுப்ரமணியன் அவர்களால் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கப் பட்ட முனைவர் பட்ட ஆய்வேடு

பதிவிறக்கம்