பல்கலைக்கழக ஆய்வேடு

பாரதியார் - வள்ளத்தோள் - ஓர் ஒப்பாய்வு எனும் தலைப்பில், ஆய்வாளர் முனைவர் சிற்பி. பாலசுப்பிரமணியன் அவர்கள் சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தில் 1981 ஆம் ஆண்டு நெறியாளர் முனைவர் கா. மீனாட்சி சுந்தரம் அவர்கள் மேற்பார்வையில் ஒப்பாய்வு என்ற வகைமையில் ஆய்வேட்டினைச் சமர்ப்பித்துள்ளார்.

கல்லூரி ஆய்வேடு

கந்தபுராணத்தில் சைவசித்தாந்தக் கோட்பாடுகள் எனும் தலைப்பில், ஆய்வாளர் முனைவர் மா. திருநாவுக்கரசு பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்திற்கு உட்பட்ட தருமபுரம் ஆதினம் கலைக் கல்லூரியில் 2006 ஆம் ஆண்டு நெறியாளர் முனைவர் மு. சிவச்சந்திரன் அவர்கள் மேற்பார்வையில் பக்தியிலக்கியம் என்ற வகைமையில் ஆய்வேட்டினைச் சமர்ப்பித்துள்ளார்.

நிறுவன ஆய்வேடு

தமிழ்ச் சமூக உருவாக்கமும் சங்க இலக்கியமும் எனும் தலைப்பில், ஆய்வாளர் முனைவர் ச. லோகேஷ் அவர்கள் உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் எனும் நிறுவனத்தில் 2014 ஆம் ஆண்டு நெறியாளர் முனைவர் தி. மகாலட்சுமி அவர்கள் மேற்பார்வையில் ஆய்வேட்டினைச் சமர்ப்பித்துள்ளார்.

மாதிரி ஆய்வேடுகள்
தமிழ் இலக்கியத்தில் வழக்கும் தீர்ப்பும்

தமிழ் இலக்கியத்தில் வழக்கும் தீர்ப்பும் - பெரியார் பல்கலைக்கழக முனைவர் (பிஎச்.டி) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பட்ட ஆய்வேடு ஆய்வாளர் சி.சந்திரன்

பதிவிறக்கம்
நச்சினார்க்கினியர் உரைகளில் வைதிகக் கூறுகள்

க. பாலசுப்ரமணியன் அவர்களால் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கப் பட்ட முனைவர் பட்ட ஆய்வேடு

பதிவிறக்கம்